ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិសម្រាប់គ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

2415

សូមទាញយកឯកសារ​ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិសម្រាប់គ្រង់គ្រងតំនប់ការពារធម្មជាតិ​ (PDF)