សូមស្វាគមន៏ការមកកាន់គេហទំព័រកម្មវធីរេដបូកកម្ពុជា

ការពិនិត្យ​ចុងក្រោយ​លើ​សេចក្តីព្រាង​យុទ្ធសាស្រ្តរេដបូកជាតិ​កម្ពុជា​នាថ្ងៃទី២-៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នា​ខេត្ត​សៀមរាប​លេខាធិកា​រដ្ឋាន​រេដ​បូក​កម្ពុជា​បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​យុទ្ធសាស្រ្​តរេដបូកជាតិកម្ពុជា។កិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅ ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសរេដបូកកម្ពុជា តំណាងមន្រ្តី បច្ចេកទេសមកពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ រដ្ឋបាលជលផល អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ